Đang mở...

Tháng: Tháng Tư 2023

26/04/2023
Var, Let và Const trong Javascript
Trong javascript chúng ta có một số cách để khai báo biến như sau: var, let, const. Trước đây, chúng ta thường sử dụng var để khai báo biến. Sau...
18/04/2023
Event Loop Trong Javascript
Even Loop là gì? Call Stack trong Event Loop là gì? Mỗi khi 1 hàm được gọi thì nó sẽ được đẩy vào một hàng đợi đặc biệt gọi là...
12/04/2023
Nâng cao kỹ năng sale cùng “big man” Adam
Với mong muốn nâng cao kỹ năng của team Sales theo xu hướng hội nhập và thích ứng với thị trường hiện nay, HiveTech Solutions đã tổ chức một khoá...
04/04/2023
Customs Hook Trong Javascript
Custom Hooks là gì? Ngoài những hooks có sẵn trong React Hooks như useState, useEffect, useCallback, … Thì React cho phép chúng ta tự định nghĩa ra những hooks khác...