Đang mở...

Spring Email

Bài viết giúp bạn tạo ra ứng dụng gửi tin nhắn email với spring email Tìm nhiên liệu cho phần application.properties Vào phần google accout của bạn và làm theo...
Danh mục Blog
12/05/2023
Spring Email

Bài viết giúp bạn tạo ra ứng dụng gửi tin nhắn email với spring email

Tìm nhiên liệu cho phần application.properties

Vào phần google accout của bạn và làm theo các bước sau:chrome_3ZeCIMtCZA

 • Login
 • Select OtherName
image
 • Type any name you want then click generator
image
image
 • In application.properties
spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.port=587
spring.mail.username=<youremail>
spring.mail.password=<The password was created in the yellow line above>
spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true

Bắt đầu code nào

 • Create model pakage then create Mail.java file

Mail.java

public class Mail {
  private String yourEmail;
  private String subject;
  private String message;

  public String getYourEmail() {
    return yourEmail;
  }

  public void setYourEmail(String yourEmail) {
    this.yourEmail = yourEmail;
  }

  public String getSubject() {
    return subject;
  }

  public void setSubject(String subject) {
    this.subject = subject;
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
}
 • Create service pakage then create MailService Interface file

MailService Interface file

public interface MailService {
  String sendEmail(Mail mail);
}
 • Create pakage Impl then create MailServiceImpl.java file in service pakage

MailServiceImpl.java

@Service
@RequiredArgsConstructor
public class MailServiceImpl implements MailService {
  private final JavaMailSender javaMailSender;

  @Override
  public String sendEmail(Mail mail) {
    SimpleMailMessage msg = new SimpleMailMessage();
    msg.setFrom(mail.getYourEmail());
    msg.setTo("codertom100@gmail.com");
    msg.setSubject(mail.getSubject());
    msg.setText(mail.getMessage());
    javaMailSender.send(msg);
    return "Send Successful!";
  }
}
 • Create controller pakage then create MailController.java file

MailController.java

@RestController
@RequiredArgsConstructor
public class MailController {
  private final MailService mailService;

  @PostMapping("/send")
  public String sendMail(@RequestBody Mail mail){
    return mailService.sendEmail(mail);
  }
}

Test với postman

Kết quả

Vitamindev

Chia sẻ bài viết này

Leave a Reply Câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Các nội dung liên quan

Xem các nội dung liên quan

26/06/2023
Sử dụng Bucket4j để thực hiện rate limiting trong Java
1. Giới thiệu Blog này, Chúng ta sẽ tìm hiểu về rate limiting và lợi ích của việc sử dụng Bucket4j cho rate limiting trong ứng dụng Java. Rate Limiting...
13/06/2023
Tìm hiểu về Gitlab CI/CD
I. Tổng quan GitLab CI là một phần của GitLab, là một hệ thống quản lý mã nguồn Git dựa trên web và một công cụ liên kết liền mạch để...
06/06/2023
Tìm hiểu về Lists và Keys trong React
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng tại sao lại cần key khi map 1 mảng? Tôi chắc chắn bạn đã gặp cảnh báo này: Chỉ cần thêm thuộc...
19/05/2023
Hướng dẫn dùng Jquery Ajax submit form và gọi REST API
AJAX đại diện cho Asynchronous JavaScript And XML bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để tương tác với máy chủ (server).