Đang mở...

Hướng dẫn dùng Jquery Ajax submit form và gọi REST API

AJAX đại diện cho Asynchronous JavaScript And XML bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để tương tác với máy chủ (server).
Danh mục Blog
19/05/2023
Hướng dẫn dùng Jquery Ajax submit form và gọi REST API

I. Khái niệm

 • AJAX đại diện cho Asynchronous JavaScript And XML bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để tương tác với máy chủ (server).
 • AJAX có thể nhận và gửi thông tin với nhiều định dạng khác nhau, như: JSON, XML, HTML, text & file.
 • Từ “asynchronous” có thể hiểu là khi tương tác với server: thêm – sửa – xoá – lấy dữ liệu trên một trang mà không cần phải tải lại trang (refresh F5).
 • Tính năng chính của AJAX:
  • Tạo yêu cầu đến máy chủ mà ko cần tải lại(reload) trang.
  • Nhận và thao tác với dữ liệu sau khi nhận được.

II. Thư viện

 • Mình sẽ dùng thư viện viết trên Javascript, Jquery.
 • Link tải: https://jquery.com/
 • Phiên bản mới nhất v3.7.0 tính đến 5/2023.
 • CDN: https://releases.jquery.com/ , nên chọn bản minified.
 • Hướng dẫn dụng: http://api.jquery.com/
 • Dùng hàm .ajax() để tạo http request.
 • Ngoài ra jquery còn hỗ trợ thao tác thuộc tính element, css, data,…
Trình duyệt hỗ trợ

III. Mock REST api online

IV. Triển khai

 • Kiến thức cần chuẩn bị:
  • Url, HTML element, content type, http request
  • Browser dev tool
  • JavaScript cơ bản: thao táo với element
  • Postman: mô phỏng cách gửi request HTML
  • Cấu trúc json
  • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu cơ bản
 • Dùng AJAX, import Jquery cdn
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-2Pmvv0kuTBOenSvLm6bvfBSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g=" crossorigin="anonymous">
</script>

<script>
$(document).ready(function () {

// code sự kiện element & ajax

});
</script>

Form 1: HTML form submit

1. HTML

Form method chỉ áp dụng được post/get, không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Giao diệnCode
<form action="/register" method="post" id="myForm">
<label>Full Name</label>
<input type="text" name="fullName" />

<br>
<label>Email</label>
<input type="email" name="email" />

<br>
<label>Mobile Phone</label>
<input type="url" name="mobilePhone" />

<br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit Form" />
</form>

<div id="results">
<!-- For server results -->
</div>

2. Code JS

Gửi AJAX request: bắt sự kiện submit form.ajax()
$("#myForm").submit(function(event){
event.preventDefault(); //loại bỏ sự kiện của form đó
var postUrl = $(this).attr("action"); //lấy thuộc tính action form
var method = $(this).attr("method"); // GET/POST method
var formData = $(this).serialize(); //Encode form elements để gửi lên máy chủ

$.ajax({
url : postUrl,
type: method,
  data : formData
}).done(function(response){ //
$("#results").html(response);
});
});
.post()
$("#myForm").submit(function(event){
event.preventDefault();
var postUrl = $(this).attr("action");
var formData = $(this).serialize();

$.post( postUrl, formData, function( response ) {
$("#results").html( response );
});
}); 
.get()
$("#myForm").submit(function(event){
event.preventDefault();
var postUrl = $(this).attr("action");
var formData = $(this).serialize();

$.get( postUrl, formData, function( response ) {
$("#results").html( response );
});
}); 
.getJSON()
$("#myForm").submit(function(event){
event.preventDefault();
var postUrl = $(this).attr("action");
var formData = $(this).serialize();

$.getJSON( postUrl , formData,function( response ) {
//iterate json response
$.each( response, function(key, val) {
$("#results").append( val + "<br />"); //append results to element
});
});
}); 
serialize(): chuyển đổi thành phần form input thành query string đề gửi lên server

Form 2: Multipart/form-data form submit

1. HTML

Giao diệnCode
<form action="/register" method="post" id="myForm">
<label>Full Name</label>
<input type="text" name="fullName" />

<br>
<label>Email</label>
<input type="email" name="email" />

<br>
<label>Mobile Phone</label>
<input type="url" name="mobilePhone" />

<br>
<label>Photo</label>
<input type="file" name="my_file" />

<br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit Form" />
</form>

<div id="server-results">
<!-- For server results -->
</div>

 

2. Code JS

$("#myForm").submit(function(event){
event.preventDefault();
let postUrl = $(this).attr("action");
let formData = new FormData(this); //Creates new FormData object
$.ajax({
    url : postUrl,
    type: 'POST',
    data : formData,
    contentType: false,
    cache: false,
    processData:false
}).done(function(response){ //
   
$("#results").html(response);
});
}); 
contentType: false -> loại form multipart/form-data
processData: false -> không cho jquery serialize FormData

Form 3: Serialize form and convert input to json

1. HTML

Giao diệnCode

<form action="/register" method="post" id="myForm">
<label>Full Name</label>
<input type="text" name="fullName"/>

<br>
<label>Email</label>
<input type="email" name="email"/>

<br>
<label>Mobile Phone</label>
<input type="url" name="mobilePhone"/>

<br>
<label>Address</label>
<input type="text" name="address"/>

<br>
<label>Tel</label>
<input type="tel" name="tel"/>

<br>
<label>Birth Day</label>
<input type="date" name="birthDay"/>

<br>
<button type="button" id=”regist” >Register</button>
</form>

<div id="server-results">
<!-- For server results -->
</div>

 

2. Code JS

 • Lần này các elements mình sẽ dùng id cho nút Register
 • JQuery bắt sự kiện ấn nút Register
 • Các bước chuyển:
  • Serialize from -> query string
  • Chuyển về dạng url search params
  • Chuyển về dạng object
  • Chuyển object về Json
$("#register").click(function (e) {
let formData = $("#myForm");
let jsonObject = Object.fromEntries(new URLSearchParams($(formData).serialize()));
$.ajax({
    url: formData.attr("action"),
    type: 'POST',
    data: JSON.stringify(jsonObject),
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    processData: false,
    success: function (response) {
        $("#result").html(response);
    },
    error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
        console.log(errorThrown);
    }
})
}); 
Đẩy request dạng postContent type: application/jsondữ liệu nằm trong body của request

Form 4: Gọi GET request REST api  reqres.in dùng AJAX

1. HTML

Giao diệnCode
<div id="server-results">
   <button id="getUser"> GET USERS</button>
</div>

2. Code  JS

$("#getUser").click(function (e) {
   $.ajax({
       url: 'https://reqres.in/api/users?page=2',
       type: 'GET',
       contentType: "application/json; charset=utf-8",
       processData: false,
       success: function (response) {
           console.log(response);
       },
       error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
           console.log(errorThrown);
       }
   })
});
Kết quả

Form 5: Gọi POST request REST api  reqres.in dùng ajax

 • Api link: https://reqres.in/api/users
 • Gửi AJAX POST request và in kết quả ra console log
 • Bắt sự kiện ấn nút CREATE USER
BodyResponse
{
    "name": "morpheus",
    "job": "leader"
}
{
    "name": "morpheus",
    "job": "leader",
    "id": "953",
    "createdAt": "2023-05-16T09:23:05.481Z"
}

1. HTML

Giao diệnCode
<div id="server-results">
   <button id="createUser"> CREATE USER</button>
</div>

2. Code JS

$("#createUser").click(function (e) {
   let user = {
       name: "morpheus",
       job: "doctor"
   }
  
   $.ajax({
       url: 'https://reqres.in/api/users',
       type: 'POST',
       contentType: "application/json; charset=utf-8",
       data: JSON.stringify(user),
       processData: false,
       success: function (response) {
           console.log(response);
       },
       error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
           console.log(errorThrown);
       }
   })
});
Browser network
Kết quả

V. Tổng hợp

 • Thực hiện các ví dụ trên ta thấy rằng ajax gửi 1 yêu cầu đến server mà không cần tải lại trang.
 • Đối với một trang lớn, việc tải lại trang khi lấy dữ liệu hiển thị sẽ tốn thời gian tải trang và giảm trải nghiệm người dùng.
 • Code Jquery giống với code Javascript(JS) vì nó là thư viện dành cho JS. Thao tác dễ dàng và dễ thuộc.
 • Thư viện Jquery còn có các module hỗ trợ về UI.
 • Jquery AJAX chỉ là cách gửi các yêu cần từ client tới server, ngoài ra JS còn một số cách nữa.
 • Phần tới sẽ có một server để hứng các yêu cầu của ajax, dùng Spring Frameworks.

Trần Mạnh Chung

Chia sẻ bài viết này

Leave a Reply Câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Các nội dung liên quan

Xem các nội dung liên quan

26/06/2023
Sử dụng Bucket4j để thực hiện rate limiting trong Java
1. Giới thiệu Blog này, Chúng ta sẽ tìm hiểu về rate limiting và lợi ích của việc sử dụng Bucket4j cho rate limiting trong ứng dụng Java. Rate Limiting...
13/06/2023
Tìm hiểu về Gitlab CI/CD
I. Tổng quan GitLab CI là một phần của GitLab, là một hệ thống quản lý mã nguồn Git dựa trên web và một công cụ liên kết liền mạch để...
06/06/2023
Tìm hiểu về Lists và Keys trong React
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng tại sao lại cần key khi map 1 mảng? Tôi chắc chắn bạn đã gặp cảnh báo này: Chỉ cần thêm thuộc...
12/05/2023
Spring Email
Bài viết giúp bạn tạo ra ứng dụng gửi tin nhắn email với spring email Tìm nhiên liệu cho phần application.properties Vào phần google accout của bạn và làm theo...