Đang mở...

Customs Hook Trong Javascript

Custom Hooks là gì? Ngoài những hooks có sẵn trong React Hooks như useState, useEffect, useCallback, … Thì React cho phép chúng ta tự định nghĩa ra những hooks khác...
Danh mục Blog
04/04/2023
Customs Hook Trong Javascript

Custom Hooks là gì?

Ngoài những hooks có sẵn trong React Hooks như useState, useEffect, useCallback, … Thì React cho phép chúng ta tự định nghĩa ra những hooks khác tùy theo mỗi nghiệp vụ.

Những đặc điểm của 1 Custom Hooks:

 • Là một function, nhận input và trả output.
 • Tên của nó bắt đầu bởi use như useColor, useQuery,…
 • Khác với function component , Custom Hooks trả về dữ liệu bình thường , không phải là jsx.
 • Khác với function bình thường, custom hooks có thể sử dụng các hooks khác như useState, useRef,… và cả các custom hooks khác nữa.

Các thư viện cho ReactJS cũng cung cấp các hooks cho chúng ta dùng như useForm(React Hook Form), useMediaQuery(MUI),…

Tại sao lại sử dụng Custom Hooks

Một số lợi ích của custom hooks:

 • Tách biệt hoàn toàn logic với giao diện
 • Tái sử dụng ở nhiều component khác nhau có cùng logic xử lý. Từ đó nếu logic thay đổi thì chỉ cần sửa tại 1 nơi duy nhất.
 • Chia sẻ dữ liệu, logic giữa các component.
 • Ẩn các đoạn code phức tạp của component, giúp component dễ đọc hơn.

Khi nào nên dùng custom hooks

 • Khi một đoạn code được tái sử dụng nhiều nơi ( dễ thấy khi bạn copy cả 1 đoạn code mà không cần sửa gì, trừ tham số truyền vào. Tách như cách mà bạn tách một function).
 • Khi logic quá dài và phức tạp. Bạn muốn viết nó ở 1 file khác , để component của bạn ngắn hơn và dễ đọc hơn vì không cần quan tâm đến logic của hooks đó nữa.

Ví dụ cho custom hooks

Có 2 bài toán:

 • Hiển thị một user lấy từ API với api là /user dựa vào id.
 • Hiển thị một product lấy từ API với api là /product dựa vào id.

Ta sẽ có custom hooks như sau:

function useItemById(endpoint, id){
  const [item, setItem] = useState();
  const [error, setError] = useState();

  useEffect(() => {
    fetch(`/api/${endpoint}/${id}`).then(response => {
      response.json().then(item => setUser(item));
    })
    .catch(error => setError(error);
  },[]);

  return [item, error];
}

Cách sử dụng:

function User({ id }){
  const [user, error] = useItemById('user', id);

  return return (<>{ /* Bind users here */ }</>);
};

Với Product cũng sẽ tương tự.

Vitamindev

Chia sẻ bài viết này

Leave a Reply Câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Các nội dung liên quan

Xem các nội dung liên quan

26/06/2023
Sử dụng Bucket4j để thực hiện rate limiting trong Java
1. Giới thiệu Blog này, Chúng ta sẽ tìm hiểu về rate limiting và lợi ích của việc sử dụng Bucket4j cho rate limiting trong ứng dụng Java. Rate Limiting...
13/06/2023
Tìm hiểu về Gitlab CI/CD
I. Tổng quan GitLab CI là một phần của GitLab, là một hệ thống quản lý mã nguồn Git dựa trên web và một công cụ liên kết liền mạch để...
06/06/2023
Tìm hiểu về Lists và Keys trong React
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng tại sao lại cần key khi map 1 mảng? Tôi chắc chắn bạn đã gặp cảnh báo này: Chỉ cần thêm thuộc...
19/05/2023
Hướng dẫn dùng Jquery Ajax submit form và gọi REST API
AJAX đại diện cho Asynchronous JavaScript And XML bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để tương tác với máy chủ (server).