Đang mở...

Danh mục: Blog

13/03/2023
Con Trỏ “This” Trong Javascript
Từ khóa “this” trong Javascript đề cập đến đối tượng mà nó thuộc về. Lưu ý Ví dụ trong Object Ví dụ trong 1 đối tượng Ví dụ trong handler...